نکته در ارتباط با امتیاز قهرمان

بعضی فکر می کنند که لشکرکشی تنها از نوع تجامی باعث افزایش تجربه نظامی می شود در صورتی که اینطور نیست. هر نوع لشکرکشی چه شما نقش دفاعی و چه هجومی داشته باشید در صورتی که موفق به کشتن گندم خورهای حریف شوید ، تجربه نظامی کسب می کنید.

/ 0 نظر / 17 بازدید